Stanovisko online linky dôvery IPčko.sk k dokumentárnemu filmu V SIETI

 

Ako internetová linka dôvery pre mladých ľudí sa vo svojej práci často stretávame s témami ako sú kybergrooming, sexting, sexuálne zneužívanie, násilie a vydieranie detí a mladých ľudí v online priestore. Mladí ľudia nám o týchto náročných skúsenostiach píšu aj ako o jednom z dôvodov, prečo premýšľajú nad ukončením vlastného života. V minulom roku sme na našej chatovej poradni zaznamenali 2785 rozhovorov o myšlienkach na samovraždu. V 719 z nich sa objavili dôvody ako online grooming a sexuálne zneužívanie na internete.

Považujeme za našu povinnosť priniesť v online a offline priestore konkrétne intervenčné a preventívne nástroje, aby sme dospievajúcim, ktorí sa stali obeťou sexuálneho zneužívania na internete, podali pomocnú ruku. Chceme tak prispieť k prevencii a ochrane mladých ľudí pred týmto fenoménom.

V snahe pomôcť mladým ľuďom predchádzať týmto problémom prichádza do kín český dokumentárny film “V sieti” od režiséra Víta Klusáka a Barbory Chalupovej.  Oceňujeme akékoľvek úsilie vynaložené na pomoc ľuďom aj v náročných témach, akou je napríklad aj online sexuálne zneužívanie. Považujeme ale za dôležité upozorniť na možné riziká spojené s verejnými a najmä hromadnými školskými predstaveniami. Veľké skupiny divákov sú vždy zložené z ľudí s rôznou skúsenosťou a rôznou zraniteľnosťou a nie je ich zanedbateľný počet. V súvislosti s tým sa obávame nedostatočnej pripravenosti škôl, ich akademického personálu a odborníkov na spoluprácu s veľkým množstvom dospievajúcich, ktoré fim v oblasti sexuálneho zneužívania online osloví a motivuje k vyhľadaniu pomoci. To je aj dôvod prečo chceme upozorniť na možné riziká:

Možné riziká pre dospievajúceho diváka a možné opatrenia:

Najväčším rizikom, ktoré vnímame, je možná retraumatizácia dospievajúcich, ktorí majú podobnú traumatizujúcu skúsenosť. Filmové dielo veľmi podrobne otvára fenomén sexuálneho zneužívania na internete a v školskej verzii ponúka rady pre dospievajúcich, ako sa na internete chrániť. Neponúka však dostatočné informácie o možnostiach pomoci a vhodnom postupe riešenia pre tých, ktorí takúto skúsenosť už majú. V aktuálnej verzii film obsahuje na začiatku varovanie, že obsahuje sexuálny a násilný obsah a že nie je vhodný pre ľudí s citlivejšou povahou či traumatickým zážitkom i odporúčanie obrátiť sa v takom prípade na odborníka. Spolu s lístkom pri vstupe do kina by mal divák dostať leták so základnými informáciami o online sexuálnom zneužívaní a o tom, kde sa môže obrátiť ak potrebuje pomoc a v rámci školských predstavení by mali mať rodičia a žiaci túto informáciu vopred a zároveň by mali mať možnosť nezúčastniť sa tohto premietania.

Filmové dielo môže vyvolať dojem, že online priestor je plný sexuálnych predátorov číhajúcich na každého dospievajúceho a vyvolať neprimerané obavy a strach u dospievajúcich. Bezprostredné reakcie rovesníkov nemusia byť povzbudzujúce a napomáhajúce a dospievajúci môžu potrebovať sprevádzanie pri spracovaní filmového zážitku. 

Ako jedno z ďalších rizík vnímame vyvolanie zvedavosti dospievajúcich a pre tento vek prirodzenú tendenciu experimentovať, riskovať, čo môže viesť k snahám overiť si to na vlastnej skúsenosti. Vnímame ako potrebné upozornenie a diskusiu s dospievajúcimi o tom, aké nebezpečenstvá môže prinášať vstup do online priestoru s cieľom overenia výsledkov zobrazených vo filme.

Pri distribúcii filmu na školy ako preventívneho nástroja vnímame ako mimoriadne potrebnú diskusiu odborníka s dospievajúcimi v súvislosti s premietaním filmu a následné ošetrenie pocitov, ktoré film u dospievajúcich vyvolal. To však nie je možné vo veľkej skupine a pri nízkych počtoch školských psychológov na slovenských školách. Obávame sa, že učitelia a iný pedagogický personál, ktorí z tohoto dôvodu budú musieť realizovať výuku o bezpečnom pohybe v online prostredí, nedokážu plnohodnotne zastúpiť rolu psychológa. S cieľom podpory pedagogického personálu pri takejto úlohe pracujú tvorcovia filmu na metodických príručkách ako pomôcke. Napriek tomu, že verzia pre základné školy obsahuje vysvetlenia fenoménu herečkami a následné rady pre zaistenia bezpečia v online priestore, obsahuje podľa nás silne direktívny jazyk a rady sú cielené väčšinou na dospievajúcich, ktorí s niečím podobným skúsenosť nemajú. Najlepšie sa odborník na diskusie s dospievajúcimi o filme dokáže pripraviť tým, že si film vopred pozrie. To bude umožnené slovenským odborníkom v rámci troch projekcií na Slovensku (v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach), o ktorých potrebe sme producentov slovenskej verzii filmu informovali.

Možné riziká pre dospelého diváka a možné opatrenia:

Filmové dielo môže vyvolať neprimerané obavy a strach vedúce k neadekvátnym reakciám aj u dospelých. Z našich skúseností je častou reakciou rodiča, učiteľa alebo inej dospelej osoby snaha ochrániť dospievajúcich zákazom prístupu k “nebezpečenstvu” a teda k internetu. Ďalšou nevhodnou reakciou je násilné vstupovanie do súkromia dospievajúceho (kontrola a prehľadávanie mobilu a pod.). Takéto postupy narúšajú dôverný vzťah medzi dospievajúcim a dospelým a znemožňujú aktívnu mediáciu, ktorá sa ako jediná ukazuje byť účinnou. Iba 31% slovenských dospievajúcich sa s negatívnou skúsenosťou online zdôverí jednému z rodičov. Rodičia ale i učitelia potrebujú mať už pred premietaním dostatočné informácie o vhodných spôsoboch komunikácie s deťmi, ktoré sa zdôveria, alebo u ktorých majú podozrenie, že boli alebo by mohli byť obeťami násilia na internete. Taktiež by mali mať k dispozícii odborníka, s ktorým môžu konzultovať tieto postupy.

Ako môže pomôcť IPčko:

S cieľom minimalizácie možných rizík spôsobených zhliadnutím filmu (k čomu bolo naše občianske združenie IPčko vyzvané) vznikol web www.stalosato.sk, ktorý obsahuje sekcie s informáciami pre dospievajúcich, rodičov i odborníkov pracujúcich s mládežou. Mladí ľudia na webe nájdu odkazy od youtuberov a odborníkov, odporúčania ako sa na internete chrániť, ale aj postupy ako konať v prípade rôznych situácii a zároveň kontakty pomoci. V ďalšej sekcii nájdu rodičia plagáty s pomáhajúcimi informáciami ale aj rady k tomu, ako s dospievajúcim o rôznych témach komunikovať. Odborníci okrem pomáhajúcich plagátov na rôzne témy nájdu na webe stalosato.sk odborné články a podcasty v danej problematike. Momentálne tiež naši odborníci pracujú na metodickej príručke, ktorá bude prístupná školám a bude obsahovať informácie o tom, ako s deťmi na základnej a strednej škole komunikovať o téme online sexuálneho zneužívania. Metodika bude tiež okrem základných informácií o danej téme ponúkať aj rôzne aktivity, ktoré môže pracovník školy pri diskusii so žiakmi využiť. Bude však tiež upozorňovať na diskusiu a výučbu tejto témy školským psychológom ako najlepšie riešenie. Vo formáte live streamu (vysielania naživo) pripravujeme pre rodičov, učiteľov alebo iných záujemcov webináre s informáciami k téme online sexuálneho zneužívania s možnosťou kladenia otázok divákmi v reálnom čase.

Na záver:

Film je podľa nášho uváženia vhodný ako školská projekcia jedine v prípade splnenia viacerých nutných požiadaviek a odporučení:

  1. Plnohodnotný informovaný súhlas zákonného zástupcu, vrátane možnosti dospievajúceho nezúčastniť sa školského predstavenia.
  2. Diskusia s odborníkom v malých skupinách žiakov hneď po školskom predstavení (odporúčame skupinu max 12 žiakov).
  3. Odkaz na možnosti pomoci a upozornenie na nebezpečenstvá podobného konania/experimentovania na internete.
  4. Dostatočná príprava rodičov a učiteľov na sprevádzanie dospievajúcich a prevenciu neadekvátnych reakcií.

Pre čo najlepšie rozhodnutie a opatrenia odporúčame konzultáciu so školským psychológom alebo zamestnancom CPPPaP. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na ipcko@ipcko.sk.

Za dôležité pokladáme tiež zdôrazniť, že kapacity našej neziskovej organizácie sú obmedzené a nie sú dostatočné naplneniu všetkých potrieb, ktoré vychádzajú z aktuálnych internetových fenoménov a potrieb širokej verejnosti. Naše projekty realizujeme a na našich linkách pomáhame vďaka spojeniu odborného vzdelávania, efektívneho manažmentu a expertného dobrovoľníctva. Sme nezisková organizácia fungujúca mimo garantovanej štátnej podpory, nemáme istotu v dlhodobom pokrytí ani len základných nákladov na činnosť.

Radi by sme tiež ocenili aktívnu komunikáciu slovenského koproducenta Petra Kerekesa a Filmtopie (distribučná spoločnosť) a ich úprimnú snahu využiť potenciál filmu k podpore aktívnych nástrojov pomoci pre obete kybergroomingu.

Oblasť starostlivosti o duševné zdravie je na Slovensku dlhodobo na okraji záujmu štátu a kompetentných orgánov. IPčko sa preto pridáva ku výzve organizácií pre novovznikajúcu vládu na vznik reformy systému starostlivosti o duševné zdravie v SR. Je najvyšší čas sa tejto tematike začať venovať s plnou vážnosťou a na najvyššej úrovni, o čom nás presvedčujú nielen informácie z filmu, ale aj mnohé zdravotnícke štatistiky a prepočty ekonómov.

Tím psychológov z IPčko.sk